• ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ เนื้อหาสาระของมนุษยสัมพันธ์ หลัก

  จิตวิทยา และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับวิชามนุษยสัมพันธ์ แรงจูงใจ

  สำหรับมนุษยสัมพันธ์ ในหน่วยงานและครอบครัว ผู้นำกับ

  มนุษยสัมพันธ์ การสื่อความหมาย มนุษยสัมพันธ์กับหลักจริยธรรมใน

  ทางศาสนา มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย

  การฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์

 • ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต และการทำงาน

  ของบุคคล การสร้างแนวคิดและทัศนคติต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้าง

  คุณ ภาพชีวิตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

  การบริหารตนให้เข้ากับชีวิตและสังคม และการปรับตนเพื่อร่วมกิจกรรม

  ทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจและการสร้างผลิตผลในการทำงาน

  ให้มีประสิทธิภาพ

 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์และประเภทของงานวิจัย

  ศึกษาขั้นตอนสำคัญของการวิจัย การออกแบบการวิจัย ตัวแปร ประเภท

  ต่าง ๆ วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล วิธีการทางข้อมูล การ วิเคราะห์

  การตีความ การนำเสนอข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และ การเขียน

  เค้าโครงงานวิจัย

 • คุณค่ามนุษย์:ศิลป์และศาสตร์ในการดำรงชีวิต
  Human Value: Arts and Science of Living

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์แนวความคิดความเชื่อ

  และความมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมมารยาทเอกลักษณ์

  วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข • ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

  พัฒนาการของมนุษย์สรีระวิทยามนุษย์การรับรู้และการเรียนรู้เชาวน์ปัญญา

  อารมณ์การจูงใจบุคลิกภาพและการปรับตัวสุขภาพจิต
 • ศึกษาถึงพัฒนาการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ควบคุมสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 • อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน