• คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารมวลชน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ระบบเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคโลกาภิวัตน์ การแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนในการพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆรวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบสองมิติและสามมิติ การจัดองค์ประกอบทางกราฟิก และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารมวลชน
 • คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กระบวนการผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติผลิตงานสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ

 • ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
 • ศึกษาหลักและทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล รูปแบบทิศทางการรับส่งข้อมูล รูปแบบของสัญญาณที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล วิธีของการส่งผ่านข้อมูลลงบนสายสื่อสาร การป้องกันความผิดพลาดในการรับส่งข้อมูล ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์การสื่อสาร เครือข่ายและสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ในงานสื่อสารมวลชน
 • อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
 • อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
 • อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน