• Course Outline 1/2554

  02-030-101 ฟิสิกส์ 1 : 3 หน่วยกิต

  Physics I 

  ผู้สอน อาจารย์วันเฉลิม พูนสวัสดิ์

  ติดต่อ e-mail : nanodoon@yahoo.com

  คำอธิบายรายวิชา

  พื้นฐานที่สำคัญของวิชาฟิสิกส์ 1