ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เฟสซิ่ง (ผู้สอน : อ.ธนินทร์)
(Microcomputer System and Interfacing)

 This course requires an enrolment key


02-051-210 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เฟสซิ่ง 3(3-0-6)

Microcomputer System and Interfacing

วิชาบังคับก่อน : 02-051-207 ระบบปฏิบัติการ

This course requires an enrolment key