เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลเพื่อการสื่อสารมวลชน
(mct05)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาหลักและทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล รูปแบบทิศทางการรับส่งข้อมูล รูปแบบของสัญญาณที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล วิธีของการส่งผ่านข้อมูลลงบนสายสื่อสาร การป้องกันความผิดพลาดในการรับส่งข้อมูล ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์การสื่อสาร เครือข่ายและสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ในงานสื่อสารมวลชน

This course requires an enrolment key