ปฏิบัติการชีวเคมี
(Biochemistry Laboratory)

ดร.ศศิธร อินทร์นอก

อ.กุณฑิกา เวชกลาง