ทักษะทางสารนิเทศ (อ.ลักขณา พรมพรรณา)
(Information Literacy)

คำอธิบายรายวิชา

การรู้สารนิเทศในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย การให้ความหมายและวิเคราะห์ ความต้องการสารนิเทศ การเลือกแหล่งสารนิเทศ กลยุทธ์การสืบค้นสารนิเทศการประเมินคุณค่าของสารนิเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารนิเทศ เพื่อเรียบเรียงและนำเสนอ