พลวัตทางสังคมและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข Social Dynamics and Happy Living (ผู้สอน : ผศ.วิมล วิวัฒน์เจริญ)
(พลวัตทางสังคมและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ศึกษาถึงพัฒนาการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ควบคุมสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key