คุณค่ามนุษย์:ศิลป์และศาสตร์ในการดำรงชีวิต Human Value: Arts and Sciences of Living
(s002)

คุณค่ามนุษย์:ศิลป์และศาสตร์ในการดำรงชีวิต
Human Value: Arts and Science of Living

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์แนวความคิดความเชื่อ

และความมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมมารยาทเอกลักษณ์

วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข