เทคโนโลยีการผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์(อ.อัญชลี)
(Advertising and Public Relations Production Technology)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กระบวนการผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติผลิตงานสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ

This course requires an enrolment key