เคมีสำหรับวิศวกร
(Fundamental Chemistry for Engineering)

อ.ปกิต