ฟิสิกส์1 (อ.วันเฉลิม)
(Physics1)

Course Outline 1/2554

02-030-101 ฟิสิกส์ 1 : 3 หน่วยกิต

Physics I 

ผู้สอน อาจารย์วันเฉลิม พูนสวัสดิ์

ติดต่อ e-mail : nanodoon@yahoo.com

คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานที่สำคัญของวิชาฟิสิกส์ 1