ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology (ผู้สอน : ผศ.วิมล วิวัฒน์เจริญ)
(Research)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์และประเภทของงานวิจัย

ศึกษาขั้นตอนสำคัญของการวิจัย การออกแบบการวิจัย ตัวแปร ประเภท

ต่าง ๆ วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล วิธีการทางข้อมูล การ วิเคราะห์

การตีความ การนำเสนอข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และ การเขียน

เค้าโครงงานวิจัย

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key