ระบบปฏิบัติการ : Operating System (ผู้สอน : อ.ธนินทร์)
(OS)

 This course requires an enrolment key


คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานที่สำคัญของระบบควบคุมการดำเนิน ประเภทของการอ้างตำแหน่งหน่วยความจำ การสร้างดัชนีการอ้างตำแหน่งความจำเป็นผลของระบบพหุงาน การควบคุมและความสัมพันธ์ของงาน การทำให้เข้าจังหวะกันการเกิดสภาพทำให้ติดค้างอยู่การแยกออกซึ่งกันและกันการจัดจำหน่ายหน่วยความจำการตัดออกเป็นส่วนย่อยๆการจัดหน้า หน่วยความจำเสมือนจริง การป้องกันและการร่วมกันในการควบคุมที่จะเข้าถึงข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล การจัดการแหล่งทรัพยากร

This course requires an enrolment key