หลักการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
(Principles of Computer Graphic Design)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบสองมิติและสามมิติ การจัดองค์ประกอบทางกราฟิก และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารมวลชน

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key