ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
(Theory of Mass Communication Technology)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารมวลชน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ระบบเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคโลกาภิวัตน์ การแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนในการพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆรวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key