การใช้ภาษาไทย 01
(ภท.01)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง  การอ่าน  การเขียนและการพูด  เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย  การฟังจับใจความสำคัญ  การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านจับใจความสำคัญ  การอ่านวิเคราะห์ความ  การเขียนบทความ  หนังสือราชการ  จดหมายธุรกิจ  โครงการ  การพูดในที่ประชุมชน  การเป็นพิธีกร  การบรรยายสรุป  และการกล่าวในโอกาสต่าง  ๆ

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key