การสื่อสารข้อมูล
(cs30)

 This course requires an enrolment key

ทฤษฏีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบสำคัญในการสื่อสารข้อมูลและข่ายงานสื่อสาร ระบบข่ายงานสื่อสารระยะใกล้ระเบียบและวิธีการในข่ายงานสื่อสารข้อมูลและการควบคุมสายสื่อสารพาหะที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารการวางแผนระบบงานและการออกแบบข่ายงานสื่อสาร

This course requires an enrolment key