การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Life and Social Quality Development (ผู้สอน : ผศ.วิมล วิวัฒน์เจริญ)
(การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ผู้สอน : ผศ.วิมล วิวัฒน์เจริญ))

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต และการทำงาน

ของบุคคล การสร้างแนวคิดและทัศนคติต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้าง

คุณ ภาพชีวิตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

การบริหารตนให้เข้ากับชีวิตและสังคม และการปรับตนเพื่อร่วมกิจกรรม

ทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจและการสร้างผลิตผลในการทำงาน

ให้มีประสิทธิภาพ

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key