มนุษยสัมพันธ์ Human Relations (ผู้สอน : ผศ.วิมล วิวัฒน์เจริญ)
(มนุษยสัมพันธ์ (ผู้สอน : ผศ.วิมล วิวัฒน์เจริญ))

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ เนื้อหาสาระของมนุษยสัมพันธ์ หลัก

จิตวิทยา และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับวิชามนุษยสัมพันธ์ แรงจูงใจ

สำหรับมนุษยสัมพันธ์ ในหน่วยงานและครอบครัว ผู้นำกับ

มนุษยสัมพันธ์ การสื่อความหมาย มนุษยสัมพันธ์กับหลักจริยธรรมใน

ทางศาสนา มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย

การฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key