ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(อ.ลักขณา พรมพรรณา)
(Thai for Communication)

ทักษะการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 4ประเภท