คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
(cs01)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ขนาดต่างๆ ระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การเขียนผังงาน การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

This course requires an enrolment key