ภาษาพาสนุก
(MD003)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน