จิตวิทยาทั่วไป General Psychology
(sk001)


ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการของมนุษย์สรีระวิทยามนุษย์การรับรู้และการเรียนรู้เชาวน์ปัญญา

อารมณ์การจูงใจบุคลิกภาพและการปรับตัวสุขภาพจิต