E-Learning Technology
(CF101)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ วิธีการของการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน เทคนิคการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ในยุคของสังคมข่าวสารที่มีการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน

This course requires an enrolment key