Computer Programming1
(cs003)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดิจิตอลคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรม เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆตัวอย่างของปัญหาเชิงตัวเลข อัลกอริธึมส์สำหรับการค้นหาและการจัดเรียงลำดับ