Database Design and Management
(DB)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3(2-3- 5 )

Database Design and Management

ศึกษา ขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการของ การออกแบบจัดทำและการจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ เครือข่าย ลำดับชั้นและความสัมพันธ์ ภาษาค้นคืนข้อมูล การควบคุมการประมวลผลโปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมกัน เทคนิคการกู้กลับข้อมูล ความมั่นคงของฐานข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์สร้างแบบรายงาน

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key