วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Fundamental of Computer Science)
(cs10)

 This course requires an enrolment key

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

This course requires an enrolment key