หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารมวลชน
(MCT002)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน