การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(CHS001)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน