คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ict#3
(icts005)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน