Trip : หมู่บ้านด่านเกวียน

     ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00 น

     ท่านใดสนใจร่วมเดินทาง สามารถลงทะเบียนได้ที่ จุดรับลงทะเบียน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2552

     ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนำทัวร์

หมู่บ้านด่านเกวียน

อยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ไปประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 224 นครราชสีมา. – โชคชัย ด่านเกวียนเป็นหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำมูล ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเส้นทางการค้าระหว่างโคราชกับเขมร ชาวด่านเกวียนมีอาชีพทำนา ทำไร่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล และเริ่มเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาจากชาวข่า (ชาวเขาเผ่าหนึ่งตระกูลมอญ – เขมร เป็นชนพื้นเมืองเดิมที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขง)

ในยุคแรกของการทำเครื่องปั้น จะทำไว้ใช้ในครัวเรือน เช่น โอ่ง ไห ครก ฯลฯ ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาเป็นเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้านและจัดสวน ตลอดจนเป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ด้วยคุณสมบัติของดินด่านกวียนเมื่อเผาออกมาแล้วมีลักษณะเป็นสีสัมฤทธิ์ ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน นอกจากนั้นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ได้รับเลือกจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เมื่อต้นปี 2548 หนึ่งใน 4 แห่งของประเทศ เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งแรกในภาคอีสาน