การจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร

1) การจัดสอบและการประเมินผลผู้เรียนแบบออนไลน์2) กระบวนการเขียนผลงานทางวิชาการ ระบบ mentor อาจารย์พี่เลี้ยง3) แนวปฏิบัติในการบริการวิชาการสู่หน่วยงานภายนอก4) กระบวนการเพื่อลดการแก้ไขระดับคะแนนตัวอักษรของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

5) การพัฒนาระบบจองเวลาใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ6) กระบวนการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้วย LEAN Canvas7) กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระบบพี่เลี้ยง8) ระบบจองห้องประชุม

9) การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะด้วย Fishbone Diagram10) การทวนสอบแบบ YLO
English EN Thai TH