แนะนำคณะ

อาคาร 34 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ศูนย์กลางนครราชสีมา เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดิมชื่อ คณะวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ และพลานามัย ต่อมาเมื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2548 คณะวิชาศึกษาทั่วไปจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อาคารปฏิบัติการ 34 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา มีลักษณะอาคาร เป็นอาคารแฝดคู่มีสะพานเชื่อมที่ ชั้น 6-9 ลักษณะอาคารมีทั้งหมด 9 ชั้น (ไม่นับส่วนของดาดฟ้า) แบ่งเป็นฝั่ง A และ B อยู่ใกล้อาคาร 35 (อาคารเรียนรวม) และ อาคารบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (กำลังก่อสร้าง บริเวณหน้าคณะ) โดยคณะแบ่งชั้นต่างๆเป็นหมวดสาขา โดยเริ่มแรกก่อสร้างอาคารปฏิบัติการในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สังกัด ณ อาคาร 19 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในปัจจุบัน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย (อาคารริมน้ำ) เมื่ออาคารปฏิบัติในปัจจุบันแล้วเสร็จ ถึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบัน โดยในส่วนอาคารประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องน้ำ ลานพักผ่อนบนอาคาร (ชั้น4) ห้องลีลาศ และลานกิจกรรม ชั้น 10

English EN Thai TH