ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2ในโครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2
ในโครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) ในโครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565
ผลงานชื่อ การพัฒนาระบบจองเวลาใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
โดยมีคณะทำงาน ได้แก่
อาจารย์ ดร.อภิษฎา คล่องแคล่ว
อาจารย์ ดร.ลลิดา ศิริอนันต์
อาจารย์ ดร.น้ำฝน สามสาลี
อาจารย์ ดร.ฐิติพร อนันทวรรณ
นางสาวปฏิมากร ผันสันเทียะ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

English EN Thai TH