ข้อมูลความโปร่งใส SA ITA 64

ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑ โครงสร้างโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๒ ข้อมูลผู้บริหารคณบดีและรองคณบดี/หัวหน้าสำนักงาน**
๓ อำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และนโยบาย
๔ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (เหมือน ม.ไม่ต้องแก้ไข)
๕ ข้อมูลการติดต่อข้อมูลติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๖ กฏหมายที่เกี่ยวข้องประกาศมหาวิทยาลัยฯ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
การประชาสัมพันธ์
๗ ข่าวประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๘ Q&Aสายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
กล่องแสดงความคิดเห็น
๙ Social NetworkFacebook คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
Youtube คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เว็ปไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
การดำเนินงาน
๑๐ แผนการดำเนินงานประจำปีแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564
๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ไตรมาสที่ ๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๒
๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
การปฏิบัติงาน
๑๓ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM
คู่มือพัฒนาและบริหารหลักสูตร
คู่มือสหกิจศึกษา 2563
การให้บริการ
๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือนักศึกษา 2564
๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสถิติการรับหนังสือเสนอผู้บริหาร
๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการความพึงพอใจการใช้บริการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(แก้ไขชื่อเรื่องนิดหน่อย)
๑๗ E-ServiceE-Service สำหรับบริการบุคลากร E-Service สำหรับนักศึกษา E-Service สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
การแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4
๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค 62-30 ก.ย. 63)
๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
ขั้นตอนและวิธีการร้องเรียนและการกล่าวโทษ
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางแจ้งการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารร้องเรียน/ร้องทุกข์
สายตรงหน่วยงาน
๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มทร.อีสาน ประจำปี พ.ศ. 2564
๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปีช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านสายตรงอธิการบดี
ช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านสายตรงหน่วยงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมสรุปผลการประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
๓๔ เจตจำนงสุจริตผู้บริหารประกาศฯ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
English EN Thai TH