เกี่ยวกับคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สถานที่ตั้ง : 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 4000 – 12 โทรสาร 044-233072

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์   เดิมชื่อคณะวิชาศึกษาทั่วไป  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วยแผนกวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศาสตร์  และพลานามัย  ต่อมาเมื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา  ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พ.ศ.  2548   คณะวิชาศึกษาทั่วไปจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประกอบด้วยสาขาวิชาเคมีประยุกต์  ฟิสิกส์ประยุกต์  ชีววิทยาประยุกต์  คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศูนย์ภาษา  โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตามลำดับดังนี้

– ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2549  เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ)  วิชาเอกเคมี   (B.Sc. Chemistry)

– ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2550  เปิดสอน จำนวน 3  หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (B.A. English for International Communication)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (B.Sc. Applied Physics)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (B.Sc. Computer Science)

– ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552   เปิดสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน (B.Tech. Mass Communication Technology)

– ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  เปิดสอน จำนวน 3  หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (B.Sc. Bioproduct Technology)
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (B.Tech. Dairy Technology(Continuing Program)) 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว (B.A. Tourism)

– ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 เปิดสอน จำนวน 3  หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีลอจิสติกส์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

– ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เปิดสอน จำนวน 3  หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาสถิติประยุกต์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

– ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา  2550  เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (M.Sc. Applied Information and Communication Technology)

– ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา  2557 เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ (M.Sc. & Ph.D. Applied Biology in Animal Production)

– ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา  2560 เปิดสอน  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (M.Sc. Applied Chemistry)