คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.อีสาน กับ รร.เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน และ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บูรพาวิทยากร ) ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ( บูรพาวิทยากร ) โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี ฝ่ายหนึ่ง อาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมี นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครราชสีมา , นางสาววิรวี ขาวไชยมหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ( บูรพาวิทยากร ) , นางสาวเตือนจิต มะเริงสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ( บูรพาวิทยากร ) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธการ รัตนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธยาน์ บุตรวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นพยานในการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

ซึ่งในการจัดบันทึกข้อตกลงในครั้งในจัดทำขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน และเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน ซึ่งการบันทึกข้อตกลงผ่านไปได้ด้วยดี

ข่าวโดย : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://sci.rmuti.ac.th/

ข่าวโดย : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

English EN Thai TH