สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ กลีบเมฆ
ข้อมูลการติดต่อ
tammarat.kl@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ. อนุชา กล่ำน้อย
ข้อมูลการติดต่อ
anucha.ku@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ โยธา
ข้อมูลการติดต่อ
narongsak.yo@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ มงคล ลีลาไพบูลย์
ข้อมูลการติดต่อ
mongkol.le@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ญาดา พรภักดี
ข้อมูลการติดต่อ
yada.po@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ. ฉลอง สวัสดี
ข้อมูลการติดต่อ
chalong@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ วังราช
ข้อมูลการติดต่อ
siriluk.wa@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ. อภิญญา คิดการ
ข้อมูลการติดต่อ
apinya.ki@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ อิสเรศ อิสระสุข
ข้อมูลการติดต่อ
itsarate.it@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ สายธาร เทนอิสสระ
ข้อมูลการติดต่อ
saitharn@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. พรทิพย์ ป้องชาลี
ข้อมูลการติดต่อ
pornthip.po@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. พรรณิภา วรพันธ์
ข้อมูลการติดต่อ
phannipa.ka@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ภีระพงพัฒน์ สิงห์คิบุตร
ข้อมูลการติดต่อ
peerapongpat.si@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ บุญศรี
ข้อมูลการติดต่อ
narongsuk.bo@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ปิยนุช ป้องกัน
ข้อมูลการติดต่อ
piyanuch.po@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ชนิศนันทร์ ใจประนพ
ข้อมูลการติดต่อ
chanitnan.ja@rmuti.ac.th

ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. จุฬารัตน์ ศรีกุล
ข้อมูลการติดต่อ
chularat.sr@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
นางสาว นิภาวรรณ์ จันทร์ขุนทด
ข้อมูลการติดต่อ
nipawan.ju@rmuti.ac.th