สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

หัวหน้าสาขาฟิสิกส์ประยุกต์
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ผศ.ดร. เมืองใจ อุ่นเรือน
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. เอนก เจริญภักดี
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ สาม ศรีสุโร
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ศุภปิยะ สิระนันท์
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. สุกัญญา นิลม่วง
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ชาคริต นวลฉิมพลี
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.  รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ผไทเทพ รักษา
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ภราดร หนูทอง
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. วันเฉลิม พูนสวัสดิ์
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. พรพิศ กงภูธร
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ยุทธการ รัตนชัย
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ยุทธพงษ์ อินทร์กง
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ณัฐพล พิสิฐพิพัฒน์สิน
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. อิษฎา ทองกุล
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ อนันท์ สัจจา
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. พนาวรรณ หวังดี
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. รักชาติ กลิ่นกล้า
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. รามย์ พิณเจริญพันธุ์
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ปริศฑนุช มาศกุล

ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ธนิษฐ์ สายโสภา
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ไพลิน ทองสนิทกาญจน์