สาขามนุษยศาสตร์

หัวหน้าสาขามนุษยศาสตร์
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ อาจปรุ
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ลักขณา พรมพรรณา
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ทัดเทพ วุฒิกนกกาญจน์
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ผัลย์ศุภา โคตุทา
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ชมพูนุท ผิวงาม
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ เมทินี ดวงประเสริฐชัย
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. คมสัณฑ์ ขัติยะ
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ อาจปรุ
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. จิณณพัต โรจนวงศ์
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ อัญชลี วีระชัยสันติกุล
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. วิรดา อำนวย
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ สุกัญญา ชูธรัตน์
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ฉัตราพร จันทร์นาค
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ อัญชลี ทำทอง
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ เมิง หลิงเปา
ชื่อ – สกุล
Virgenita Pabatang Bendoy
ชื่อ – สกุล
Jocelyn Lasmarias Vilar
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ อันน์อตินุช ขจรโกวิทย์
ชื่อ – สกุล
Bryan Kinsella

ชื่อ – สกุล
Ai Sakurai