สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หัวหน้าสาขาวิชาเคมีประยุกต์
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. พิมพา สร้อยสูงเนิน
ชื่อ – สกุล
ผศ. พนิดา สวัสดี
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. รัตน์ฐาภัทร บุญเกิด
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ สุไชยชิต
ชื่อ – สกุล
รศ.ดร. อาทิตย์ อัศวสุขี
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ธิดารัตน์ กุณะวงษ์
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ปกิต กำบุญมา
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ชัยยศ จันทร์แก้ว
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ณัชชา สุไชยชิต
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ฉัตรชัชชญาน์ โชติชญาณ์พงศ์
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ณัฎฐ์ธยาน์ บุตรวงศ์
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. สิรีรัตน์ ลิศนันท์
ชื่อ – สกุล
ผศ. สุดารัตน์ สมบัติศรี
ชื่อ – สกุล
ผศ. อภิญญา รักษา
ชื่อ – สกุล
ดร. พิมภนิจภา กันทาดง
ชื่อ – สกุล
ดร. กรกนก บุญเสริม
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ภูษิตา คู่ชัยภูมิ
ชื่อ – สกุล
ดร. กมลวรรณ รินทรามี
ชื่อ – สกุล
ดร. วรพงษ์ บัวเงิน

ชื่อ – สกุล
ดร. นิกร แสงสุวรรณ
ชื่อ – สกุล
ดร. กัลยาณี กาจสันเทียะ