สาขาชีววิทยาประยุกต์

หัวหน้าสาขาชีววิทยาประยุกต์
ชื่อ – สกุล

อาจารย์ ดร.รสาภิรส สมวัชรจิต
ข้อมูลการติดต่อ
rasapirose.so@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ศศิธร อินทร์นอก
ข้อมูลการติดต่อ
sasidhorn.in@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร.กุณฑิกา บุญสุภาวงศ์
ข้อมูลการติดต่อ
kunthika.ve@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. จิรายุส วรรัตน์โภคา
ข้อมูลการติดต่อ
jirayus.wo@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. ชนิดา กุประดิษฐ์
ข้อมูลการติดต่อ
chanida.ku@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ปนัดดา เพชรล้วน
ข้อมูลการติดต่อ
panadda.pe@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. สุชนมา สุขรักษาวงศ์
ข้อมูลการติดต่อ
suchonma.so@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร.เสกสรร มังคลานันท์
ข้อมูลการติดต่อ
seksan.ma@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ชมภูนุช ฆ้องลา
ข้อมูลการติดต่อ
chompoonuch.kh@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ กุ้งนาง บุญเสริม
ข้อมูลการติดต่อ
kungnang.ta@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ประกำแหง
ข้อมูลการติดต่อ
janpen.pr@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. อารยา รานอก
ข้อมูลการติดต่อ
araya.ra@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร.นิสา ร่มส้มซ่า
ข้อมูลการติดต่อ
nisa.ro@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. สุมาลี มุสิกา
ข้อมูลการติดต่อ
sumalee.mu@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บำรุงภักดี
ข้อมูลการติดต่อ
thidarat.p@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. นิดา อาบสุวรรณ์
ข้อมูลการติดต่อ
Nida.ar@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ฐิติพร อนันทวรรณ
ข้อมูลการติดต่อ
thitiporn.an@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ มีศิลป์
ข้อมูลการติดต่อ
nutthawut.me@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. วิชุดา กล้าเวช
ข้อมูลการติดต่อ
wichuda.kl.rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ทิพย์วรินทร์ ริมลำดวน
ข้อมูลการติดต่อ
thipvarin.ri@rmuti.ac.th

ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ลลิดา ศิริอนันต์
ข้อมูลการติดต่อ
lalida.si@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. อภิษฎา คล่องแคล่ว
ข้อมูลการติดต่อ
apitsada.kh@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. น้ำฝน สามสาลี
ข้อมูลการติดต่อ
namfon.sa@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
นางสาว กนกอร จี้พันดุง
ข้อมูลการติดต่อ
kanokon.je@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
นางสาว ฐิติพร ผลาทิพย์
ข้อมูลการติดต่อ
phalathip.pa@rmuti.ac.th