สาขาสังคมศาสตร์

หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. สิตาภา เกื้อคลัง
ข้อมูลการติดต่อ
sitapa.ku@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. รัตนากร ยิ้มประเสริฐ
ข้อมูลการติดต่อ
ratanakorn.yi@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ทวี นำสกุลวงศ์
ข้อมูลการติดต่อ
thanawat.pa@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ. ณรงค์ จอมโคกกรวด
ข้อมูลการติดต่อ
narong.jo@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ อชิรญา พรมลัง
ข้อมูลการติดต่อ
achiraya.pr@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดารณี เปลื้องสันเทียะ
ข้อมูลการติดต่อ
daranee.pl@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. วัลย์ลิกา เจริญศิลป์
ข้อมูลการติดต่อ
wanlika.ch@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. นพรัตน์ ทรงสายชลชัย
ข้อมูลการติดต่อ
nopparat.sn@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. สุภัทริภา ขันทจร
ข้อมูลการติดต่อ
supattaripa.in@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ. กรัยสรญ์ ขันทจร
ข้อมูลการติดต่อ
kraisorn.ku@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ วนิดา พลศรี
ข้อมูลการติดต่อ
vanida.ph@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ กฤศณัฏฐ์ พุฒิธนสมบัติ
ข้อมูลการติดต่อ
aekkalak.pu@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. สาวิตรี ปักการะโต
ข้อมูลการติดต่อ
sawetree.pa@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. มนัสสิริ คงรัศมี
ข้อมูลการติดต่อ
manatsiri.kh@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ชารี จันสุพรม
ข้อมูลการติดต่อ
charee.ch@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. นฤเบศร์ พาผล
ข้อมูลการติดต่อ
narubet.pp@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ
ข้อมูลการติดต่อ
paisarn.yi@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. จิตนภา สมบูรณ์ศิลป์
ข้อมูลการติดต่อ
jithnapa.so@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร. ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล
ข้อมูลการติดต่อ
thanawat.pa@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ปรเมษฐ์ สักพันธ์
ข้อมูลการติดต่อ
poramate.sa@rmuti.ac.th

ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ศศิธร รัตนประยูร
ข้อมูลการติดต่อ
sasithorn.ra@rmuti.ac.th
ชื่อ – สกุล
นางสาว พัทธนันท์ วุฒิสิงห์ชัย
ข้อมูลการติดต่อ
chutima.wo@rmuti.ac.th