สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวหน้าสาขาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร. สมชาติ ดีอุดม