ตราและสีประจำคณะ

ตราคณะ

ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สีเหลือง

สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์