หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล B.A. (English for International Communication)

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี B.Sc. (Chemistry)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม M.Sc. (Applied Science for Industry)

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ B.Sc. (Applied Physics)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม B.Sc. (Materials Science and Innovation)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ M.Sc. (Applied  Information  and Communication Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ B.Sc. (Computer Science)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน B.Tech. (Mass Communication Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ B.Sc. (Logistics Technology)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ B.Sc. (Applied Statistics)

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ B.Sc. (Bioproduct Technology)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม B.Tech. (Dairy Technology(Continuing Program)

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว B.A. (Tourism)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ B.Sc. (Sports and Health Science)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ M.Sc. & Ph.D. (Applied Biology in Animal Production)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร B.Sc. (Agricultural Innovation and Technology)