หลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม

สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน