อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มทร.อีสาน

อัตลักษณ์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ”

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง”

อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

“มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน”