อาจารย์

ระบบระเบียบการกำกับดูแล
ระบบจัดการข้อมูลบัญชีชั่วคราว (ชั่วคราว)
บริการเครือข่าย (RMUTi VPN)
ติดตามติดตามรายการออนไลน์
ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจปฏิทินการศึกษา
บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-Document
ระบบ E-Learning
RMUTI E-Mail
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
Google APP for Education
ระบบรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดการข้อมูลบัญชีอินเตอร์เน็ต
การจัดการความรู้
ระบบบริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาว์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Microsoft Office365 for Education
ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
บริการด้านเครือข่าย (Network Engineer)
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์